Bálatakaró - Kazaltakaró - Bálaháló

Adatvédelmi nyilatkozat


AgroKomm Kft.

Székhely, postacím: H-2132 Göd, Révay utca 16.
Cégjegyzékszám: 13-09-115017
Adószám: HU14045736
Telefon: +36 20 519 21 40
e-mail: bohus@agrokomm.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a címen.

A személyes adatok törlését a címen lehet kérni.

Bevezetés

Az AgroKomm Kft. (székhely: 2132 Göd, Révay utca 16. , cégjegyzékszám: 13-09-115017, adószám: HU14045736) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az

adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: https://agrokomm.hu/ és a fenti tartalmi előíráson

alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://agrokomm.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezet címei mögött megjelenítjük

a jogszabályi hivatkozást is.

 1. Értelmező fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűztünk hozzá.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely

természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági

helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„álnevesítés” (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk

felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve,

hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított

vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi

szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok

kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a

tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő

nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a

személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az

uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e

közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi

szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az

érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen

irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen

vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres

gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a

szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján

érint:

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában

lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező

adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül

sor; vagy

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi

helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy

valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1)

bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

 1. Az adatkezelés jogalapja

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének

beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az agrokomm.hu látogatóinak az adatait a (IP cím, böngészési információk) az oldal működése érdekében, és

adatbiztonsági okokból jogos érdekből kezeljük.

A vásárlás során a felhasználó és az adatkezelő között szerződés jön létre, amely az adatkezelés jogalapja.

Az AgroKomm Kft. Hűségprogram rendszert üzemeltet, amely a weboldal használata során profilinformációkat gyűjt a vásárlókról. A profilalkotás célja: a vásárlók szokásainak megismerése, akciók, egyedi promóciók.

Amennyiben nem ért egyet a profilalkotással, tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén kedvezmények lehetőségétől esik el.

 1. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek

minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és

törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A

személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.1. Az adatkezelés egyéb elvei

A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé. Ezek az alapelvek:

Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet kezelni.

Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználói profiljában bármilyen

adatát módosíthatja.

Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonsági intézkedésekre, megfelelő szervezési és technikai intézkedések teszik biztonságossá a

weboldal és a webshop működését.

3.2. használjuk az adatait?

Az Ön adatai, számítógépes adatfeldolgozással kerülnek továbbításra, annak érdekében hogy a Felhasználó Fiókját kezelhessük. Az

Ön adatait minőségbiztosítási célból és statisztikai tanulmányok készítése illetve, előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi

ajánlatok megküldése céljából a z AgroKomm Kft. cégcsoport más tagjai is felhasználhatják.

3.3. Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

Erről a honlapról összegyűjtött adatokat elsősorban az AgroKomm Kft.  , mint adatkezelő használja fel minőségbiztosítási és

előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából használhatják fel.

3.4. Adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívülre?

Az Ön adatai nem kerülnek továbbításra az Európai Unión kívülre.

3.5. Milyen jogai vannak?

A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, személyes adatainak

helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni. Továbbá tiltakozhat a személyes adatainak

kezelése ellen, és jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá automatizált adatkezelés, ideértve profilalkotás.

A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy a https://agrokomm.hu/kapcsolat oldalon keresztül levelet küld az

adatkezelés megjelölésével. Kérheti bármikor az adatai törlését is, amelyet a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén teljesítjük.

Ugyancsak kérheti a 8 évnél régebbi vásárlási előzmények törlését. Adatai törlésével megszűnik az AgroKomm Kft. weboldalon a

regisztrációja, nem fog tudni belépni a weboldalra és webshopon történő vásárlást sem fog tudni intézni, illetve a Hűségprogramból is

töröljük az adatait.

Amennyiben a https://agrokomm.hu a profilalkotás vagy remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez a hozzájárulását jelen

szabályzat elfogadásával megadottnak tekintjük. Abban az esetben, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy azt alábbi e-mail

címre küldött üzenetben jelezheti: bohus@agrokomm.hu. Amennyiben a kereskedelmi célú adatkezeléshez előzetesen

hozzájárult, https://agrokomm.hu/kapcsolat biztosítja, hogy ennek megváltoztatását bármikor kérhesse. Az elektronikusan hozzájárulás

illetőleg szerződés alapján kezelt adatai tekintetében joga van az adatok hordozásához, kérésére megfelelő formában előkészítjük az

adatokat.

3.6. Funkcionális adatkezelés

A jogszabályi elvárások alapján meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím,

szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, adószám.

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett személy.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása,

tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal

kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal töröljük az adatokat. Kivéve a

számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni

ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a

fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon:

Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– e-mail útján bohus@agrokomm.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3)

bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag

elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben

oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy

személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok

teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. Adatrögzítés cookie-k segítségével
 2. 1. Mi az a cookie?

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő,

látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k

nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk.

Az átláthatóság kedvéért, a következő bekezdések egy összefogó képet alkotnak az https://agrokomm.hu/ által használt cookiekról

és olyan megoldást tudnak kínálni, amely segíti a megfelelő döntés meghozatalát. Fontos leszögezni, hogy a számítógép mások

számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat.

4.2. Az agrokomm.hu mire használja a cookie-kat?

https://agrokomm.hu/ , azért használ cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse és a felhasználói élményét növelje.

Az agrokomm.hu használhat cookie-kat ahhoz, hogy bizonyos termékekkel kapcsolatosan tájékoztasson, igénybe vett

szolgáltatásokkal és meglátogatott oldalakkal kapcsolatban informáljon. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy személyre szabott

tartalmat tudjunk készíteni és különösen személyre szabott ajánlatokat készítsük, amikor Ön az oldalunkra lép. Ezeket a cookie-kat a

kérésének megfelelően – a következő bekezdésben leírtak szerint – tudjuk beállítani. Amennyiben elutasítja a következő bekezdésben

leírt cookie-k használatát, amely lehetővé tenné, hogy annak a rögzítését, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat, oldalakat

választott ki, a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen megjelenő hirdetés irreleváns lehet Ön számára.

4.3. Milyen cookie-kat használ az agrokomm.hu?

Munkamenetre szóló cookie-k:

A munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig jegyzik meg az Ön tevékenységét, amíg a webhelyen

tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor lejárnak.

Állandó cookie-k:

Az állandó cookie-k a weblapon belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön

maradnak, ha bezárod a böngészőt, vagy újraindítod a számítógépet.

Webanalitikai cookie-k:

A Google Analytics cookiek a weboldal teljesítményét mérik, amelyek elemzésével a weboldalt átláthatóbbá, felhasználó barátabbá

tehetjük. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül kezelik.

A Google Analytics conversion és remarketing sütik a kampányok hatékonyságát mérik, amelyek azért szükségesek, hogy az oldal

látogatói számára még relevánsabb hirdetéseket jelentessünk meg.

További információ a Google által kezelt sütikről:

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Követő cookie-k:

Egyes Cookie-k arra alkalmasak, hogy kövesék a weboldalon a böngészési magatartásodat és ez alapján elemzéseket végezhessünk.

Hirdetésekkel kapcsolatos cookie-k:

Criteo, RTB House, Facebook, Adform, Bing és Google Adwords sütiket azért helyezünk el az oldalon, hogy a felhasználóinkat célzó

hirdetések minél inkább relevánsabbak legyenek, így fordulhat elő, hogy böngészési előzményei alapján hasonló termékek hirdetéseit

láthatja egy-egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon.

Facebook sütikről további információk: https://www.facebook.com/business/gdpr

Bing ads sütik: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx#General-FAQ

Google által kezelt sütik: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Profilalkotás

A cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék

segítenek nekünk abban, hogy a releváns hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítsük meg a számodra. Ezek alapján akár egyedi

hirdetések, kedvezmények is megjelenítésre kerülhetnek.

Profilozásra használt rendszerek, Ysance DMP rendszere szintén sütiket helyezhet el a böngészőjében, amely a hirdetések jobb

kiszolgálását biztosítja vásárlói és böngészési előzmények alapján.

Remarketing és retargeting:

Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődtél ismételten

megjelenítsen a számodra. Ilyen cookie-kat használ a Google, Facebook és RTB cégek (RTB House, Criteo) rendszere.

Felhasználói élmény növelésére használt cookie-k:

Heatmap készítéséhez, AB tesztelésekhez és egyéb webanalitikához használt sütik:

Beampulse, AB Tasty, a Hotjar és Keepy Eyes cookie-k a felhasználói viselkedést figyelik, melyek elemzésével szintén a felhasználói

élmény növelését, a weboldal könnyebb használhatóságát tudjuk elérni. Ezen felül a Mopinion sütijeit használjuk az oldalon

felhasználói visszajelzésekre.

A cookie-król bővebben lásd a cookie szabályzatunkat.

4.4. Lehetővé teszi a  https://agrokomm.hu/   , hogy harmadik személyek a cookie-kat használják, amiközben Ön böngészik?

Az agrokomm.hu a Google AnalyticsTM rendszerét használja és a honlap analizálást a Google Inc. segítségével végzi. Google

Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek szövegfájl formátumúak, és a felhasználók honlapböngészési szokásait elemzi, erről

készít statisztikákat. Az oldal böngészésével kapcsolatosan a cookie-k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által

kerülnek tárolásra és tovább küldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. Google ezeket az információkat

2018-2024 | Copyright Agrokomm Kft.